Privacyverklaring

 

The Hospitality Company, gevestigd aan Deken Goossenslaan 5, 5361 KA te Grave, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.thcbv.com Postbus 61

5360 AB GRAVE

+31 50 2600082

 

Maaike Nibbelke is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van The Hospitality Company. Zij is te bereiken via maaike@thcbv.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Hospitality Company verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-­‐ Voor en achternaam

-­‐ Geslacht

-­‐ Geboortedatum

-­‐ Geboorteplaats

-­‐ Adresgegevens

-­‐ Telefoonnummer

-­‐ E-­‐mailadres

-­‐ CV

-­‐ Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch (dossieropbouw)

-­‐ Kopie bankpas (iban nummer)

-­‐ Kopie zorgpas

-­‐ Kopie rijbewijs

-­‐ Kopie Id kaart en/of paspoort (voor-­‐ en achterkant)

-­‐ Kopie hoogst behaalde diploma’s

-­‐ Pasfoto

-­‐ Intake formulier ‘telefonische intake’

-­‐ Intake formulier ‘sollicitatiegesprek’

-­‐ Voorschakeltraject formulier The Hospitality Company

-­‐ Kopie BHV pas

-­‐ Kopie verkeersregelaarspas

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

The Hospitality Company verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

-­‐ Gezondheid

-­‐ Strafrechtelijk verleden

-­‐ Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Hospitality Company verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-­‐ Aanmelding bij Tentoo, Payroll bedrijf te Amsterdam

-­‐ Inschrijving opleider genaamd NTI

-­‐ UWV/Gemeente voorzien van een voortgang omtrent het traject a.d.h.v. BSN nummer

-­‐ U te kunnen bellen of e-­‐mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-­‐ The Hospitality Company verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

-­‐ Het afhandelen van uw betaling.

Geautomatiseerde besluitvorming

The Hospitality Company neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -­‐systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Hospitality Company) tussen zit. The Hospitality Company gebruikt de volgende computerprogramma’s of -­‐systemen:

  • TRNSPRNT: personeelssysteem en planningssysteem
  • Google Drive: personeelsgegevens
  • Exact Online: administratie en boekhouding
  • Secusoft: rapporten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Hospitality Company bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om  de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens 5 jaar
  • Personalia 5 jaar
  • NAW 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

The Hospitality Company deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. The Hospitality Company blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt The Hospitality Company uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming:

  • UWV/Gemeente in Nederland
  • Opleidingsinstituut bijvoorbeeld NTI en het ROC in Nederland

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Hospitality Company gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Hospitality Company en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar maaike@thcbv.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

The Hospitality Company wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-­‐met-­‐de-­‐autoriteit-­‐ persoonsgegevens/tip-­‐ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Hospitality Company neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via maaike@thcbv.com.